Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van "Butterfly Nails and Beauty"
Door het maken van een afspraak met "Butterfly Nails and Beauty" , gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.


Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met ons.


1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen "Butterfly Nails and Beauty" en een cliënt waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2 Inspanningen nagelstudio

"Butterfly Nails and Beauty" zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. "Butterfly nails and Beauty" zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3 Afspraken

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt kosten  in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus "no show" moeten wij helaas 35 euro in rekening brengen.


Indien de cliënt meer dan 20 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag "Butterfly Nails and Beauty" de verloren tijd inkorten op de behandeling en wordt er bv geen nail-art geplaats . Bij niet op tijd komen van de afspraak (+20 min) ben ik genoodzaakt de afspraak te verplaatsen. Bij annulatie in de laatse  12 uur wordt een boete van 25 euro aangerekend.


"Butterfly Nails and Beauty" moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.


4 Betaling


"Butterfly Nails and Beauty"  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. "Butterfly Nails and Beauty" vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.


Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Dit kan gebeuren met contant geld.


5 Persoonsgegevens & privacy


De cliënt voorziet "Butterfly Nails and Beauty"  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.


"Butterfly Nails and Beauty"  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


"Butterfly Nails and Beauty" zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.


6 Geheimhouding


"Butterfly Nails and Beauty" is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 


7 Aansprakelijkheid


Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.

Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 18 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden. 


"Butterfly Nails and Beauty"  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat "Butterfly Nails and Beauty" is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


"Butterfly Nails and Beauty" is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.


8.Garantie


Garantie geldt binnen de week na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten gel. Deze garantie vervalt indien:

  • Kunstnagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon hebt laat behandelen.
  • Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen.
  • De kunstnagels afgebeten of opzettelijk beschadigd.
  • De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels.
  • Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.
  • Zwangerschap
  • Indien u medicatie gebruikt


9 Beschadiging endiefstal


"Butterfly Nails and Beauty"  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. "Butterfly Nails meldt diefstal altijd bij de politie.


10 Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan "Butterfly Nails and Beauty". Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt.


11 Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft "Butterfly Nails and Beauty" het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten, gelieve dit te doen voor de behandeling.

Huisdieren zijn niet toegelaten in de Nagelstudio.


12 Recht


Op elke overeenkomst tussen "Butterfly Nails and Beauty" en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.